Kriterium Betydelse

Vad är kriterium:

Som ett kriterium kallas det principen eller normen enligt vilken sanningen kan kännas, fatta beslut eller avge en åsikt eller döma i en viss fråga. Ordet som sådant kommer från grekiska κριτήριον (kritérion), som i sin tur härstammar från verbet κρίνειν (krínein), som betyder "att döma".

Kriteriet, i denna mening, är vad som gör att vi kan fastställa riktlinjerna eller principerna från vilka vi kan skilja en sak från den andra, till exempel vad som är sant från det som är falskt, det som är rätt från det som är felaktigt, vad har känsla för vad inte. Således är kriteriet associerat med den rationella förmågan hos människan att fatta beslut och göra bedömningar.

I denna mening skulle ett moraliskt kriterium till exempel vara ett som dikterar normerna för vad som i ett samhälle kan anses vara korrekt eller som etiskt lämpligt, enligt de värderingar och principer som har ingjutits i oss som individer.

Därför hänvisar kriteriet också till en persons förmåga att döma, anta en åsikt eller fatta beslut om någon fråga: "Jag har inga kriterier för att uttrycka min åsikt om konceptuella konstfrågor, för jag vet ingenting om det där."

På detta sätt kan kriteriet också användas som en synonym för omdöme eller urskiljning: "Paul föredrar alltid att använda gamla versioner av datorprogram, eftersom de enligt hans kriterier är mer stabila."

Kriteriet är grundläggande när man fattar beslut, gör utvärderingar eller uttrycker vår synvinkel med avseende på något. I denna mening tillämpas kriteriet inte bara i alla kunskapsdiscipliner, utan också i de mest olika aspekterna av livet.

Evalutionskriterie

Utvärderingskriteriet kallas uppsättningen principer, normer och riktlinjer enligt vilka en utvärderande dom utfärdas i förhållande till det utvärderade objektet. Utvärderingskriterierna, i denna mening, används i grunden i utvärderingsprocesserna för skolutbildning. Dess syfte är som sådant att upprätta objektiva mönster som möjliggör en bedömning av en elevs inlärningsnivå i förhållande till bland annat ämnen och mål för att undervisa i ett ämne.

Avgränsningskriterium

Som delbarhetskriterium kallas det den matematiska regeln enligt vilken det kan avgöras om ett tal kan divideras med ett annat, utan behov av division. Som sådan finns det kriterier för att dela alla nummer. Några exempel på delbarhetskriterier är följande: för att dela ett tal med två måste det alltid sluta i noll eller jämnt tal; för att kunna delas med 3 måste summan av dess siffror vara en multipel av tre; för att kunna dela ett tal med 5 måste det sista av dess tal sluta i fem eller noll; För att kunna delas med ett tal med nio måste summan av dess siffror vara en multipel av nio.

Märke:  Uttryck-På-Engelska Teknik-E-Innovation Uttrycker-Populära