Innebörden av social välfärd

Vad är social välfärd:

Som social välfärd kallar vi den uppsättning faktorer som kombineras så att medlemmarna i ett samhälle kan tillgodose sina grundläggande behov och följaktligen ha optimala livskvalitetsnivåer.

Social välfärd kommer till uttryck i olika aspekter av befolkningens sociala liv: bland annat i tillgången till utbildning, hälsa, mat, bostäder eller konsumtionsvaror.

Se även livskvalitet.

Vissa ekonomiska uppgifter som verkligheten visar, till exempel inkomst per capita, bruttonationalprodukt (BNP), inkomstfördelning, arbetslöshet och fattigdomsgrader, tillåter oss att mäta bara en av de objektiva aspekterna av social välfärd: landet, dess förmåga att producera varor och tjänster och medborgarnas tillgång till dessa.

Men välbefinnandet påverkas också av faktorer av social karaktär, såsom tillgång till hälsovårdssystemet, utbildningsnivån, trygghetskänslan, medborgarfrihet, jämlikhet, social rättvisa, en hälsosam miljö och möjligheten till personlig uppfyllelse av sina medlemmar. I den meningen går social välfärd hand i hand med mänsklig utveckling.

Märke:  Teknik-E-Innovation Uttrycker-Populära Religion-Och-Andlighet